Forklaring


Fristen kan i hovedsak deles inn i tre.


1. Den ordinære fristen for å klage er innen tre uker etter at eksamensresultatet er blitt gjort kjent på StudentWeb.

2. Dersom kandidaten har bed om begrunnelse (uhl § 5-3 (1) og (2)) er fristen tre uker etter at kandidaten har mottat begrunnelsen.

3. Dersom kandidaten har klaget over formelle feil (uhl. § 5-2) er fristen for å klage over karakterfastsettingen tre uker etter at kandidaten har mottatt avgjørelse i klagesaken om formelle feil. Og tilsvarende dersom kandidaten har klaget over karakterfastsettingen (uhl. § 5-3 (4)) er fristen for å klage over formelle feil tre uker etter at kandidaten har mottatt avgjørelse i klagesaken over karakterfastsettingen.


Høgskolen på Vestlandet


Ved klage i forbindelse med forprøve i matematikk som grunnlag for opptak til grunnskolelærer- og lektorutdanning ved hvl er fristene:


1. Den ordinære fristen for å klage er innen én uke etter at eksamensresultatet er blitt gjort kjent på StudentWeb.

2. Dersom kandidaten har bed om begrunnelse (uhl § 5-3 (1) og (2)) er fristen én uke etter at kandidaten har mottatt begrunnelsen.

3. Dersom kandidaten har klaget over formelle feil (uhl. § 5-2) er fristen for å klage over karakterfastsettingen én uke etter at kandidaten har mottatt avgjørelse i klagesaken om formelle feil. Og tilsvarende dersom kandidaten har klaget over karakterfastsettingen (uhl. § 5-3 (4)) er fristen for å klage over formelle feil én uke etter at kandidaten har mottatt avgjørelse i klagesaken over karakterfastsettingen.


Regelverket


Klagefristen for klage over karakterfastsettingen er regulert av universitets- og høyskoleloven § 5-3 (4), første, sjette og sjuende setning: "En kandidat kan klage skriftlig over karakteren for sine egne prestasjoner innen tre uker etter at eksamensresultat er kunngjort. [...] Er krav om begrunnelse for karakterfastsetting eller klage over formelle feil ved oppgavegivning, eksamensavvikling eller gjennomføring av vurderingen fremsatt, løper klagefristen etter denne paragraf fra kandidaten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger. Ved bruk av løpende vurdering kan institusjonen bestemme om kandidaten skal fremsette klage etter vurdering av separat prøve, oppgave eller annen vurdering, eller om klage skal fremsettes når resultatet fra fag, emne eller emnegruppe er kunngjort."


For klage over formelle feil gjelder universitets- og høyskoleloven § 5-2 (1) første setning: "Den som har vært oppe til eksamen eller prøve, kan klage over formelle feil innen tre uker etter at han eller hun er eller burde vært kjent med det forhold som begrunner klagen," og (3) "Er krav om begrunnelse for eller klage over karakterfastsettingen fremsatt, løper klagefristen etter denne paragraf fra kandidaten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger."For forprøver gjelder også universitets- og høyskoleloven § 5-3 (5) tredje og fjerde setning ved klage over karakterfastsettingen: "Institusjonen kan, dersom sensurtidspunktet kunngjøres senest når forprøven avholdes, fastsette kortere klagefrist enn tre uker ved ikke bestått forprøve. Klagefristen kan ikke settes kortere enn én uke," og universitets- og høyskoleloven § 5-2 (1) tredje og fjerde setning ved klage over formelle feil: "Institusjonen kan fastsette kortere klagefrist enn tre uker ved ikke bestått forprøve. Klagefristen kan ikke settes kortere enn én uke"


Høgskolen på Vestlandet


For forprøver i matematikke er fristen regulert av forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet § 11-3 (5) "Klagefristen for klage på formelle feil og ikkje bestått forprøve i matematikk som grunnlag for opptak til grunnskulelærar- og lektorutdanning, er ei veke frå resultatet er kunngjort."