Det skal være to sensorer ved:

- selvstendig arbeid i høyere grad (mastergradsoppgave e.l.)

- klagesensur

Det skal være minst én ekstern sensor når loven stiller krav om to sensorer


Ved Høgskolen på Vestlandet skal det i tillegg være:

- to sensorer på alle muntlige eksamener

- to sensorer ved sensur av bacheloroppgaver

Det skal være minst én ekstern sensor ved sensur av bacheloroppgaver, men det er ikke et krav om ekstern sensor ved muntlig eksamen.


Regelverket


I universitets- og høyskoleloven § 3-9 (2) andre setning er det fastsatt at "Det skal være minst to sensorer, hvorav minst én ekstern, ved bedømmelse av kandidatenes selvstendige arbeid i høyere grad." og (5) første setning "Ved ny sensurering etter §§ 5-2 og 5-3 benyttes minst to nye sensorer, hvorav minst én ekstern".


Høgskolen på Vestlandet

I forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet (studieforskriften HVL) § 11-1 (5) bokstav b., første, andre og tredje setning er det fastsatt at "Det skal oppnemnast to sensorar ved munnleg/praktisk eksamen. Ved sjølvstendig arbeid i høgare grad (masteroppgåve eller tilsvarande), bacheloroppgåve og ved klagesensur skal det oppnemnast to sensorar. Av desse skal minst ein vere ekstern"