Sensurfristen er tre -3- uker fra eksamens-/innleveringsdag. 


Dersom eksamen er på torsdag i uke 48 så skal sensur være klar på torsdag i uke 51. Dersom mandag i uke 51 er helligdag (her første eller andre juledag) utsettes fristen til første påfølgende virkedag. 


I praksis vil det si at dersom torsdag i uke 51 er andre juledag så faller fristen på fredag i uke 51. Dersom torsdag i uke 51 er første juledag blir fristen utsatt til mandag i uke 52 fordi fredag også er helligdag og frister som utløper på lørdag og søndag også blir utsatt til nærmeste påfølgende virkedag.


Regelverket


Sensurfristen ved førstegangssensur på eksamen er tre uker (universitets- og høyskoleloven § 3-9 (4)). Fristen ender på den dag i den siste uke som etter sitt navn svarer til den dag da eksamensbesvarelsen skal leveres (sml. domstolloven § 148 (2)).


Dersom saksbehandlingsfristen løper ut på en lørdag, helligdag eller dag som etter lovgivningen er likestilt med helligdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag (forvaltningslovforskriften § 41).